İç Ticaret

   1-ŞİRKETLER
 • Şirketlerin genel kurul toplantılarına ait başvuru evraklarının eksiksiz olarak kayda alınması için kontrol işlemlerini yapmak ve imzalamak,
 • Genel kurul toplantı Tutanak ve Belgelerini incelemek, noksanlıklarını tamamlatmak, toplantı tutanak ve eklerini arşivlemek,
 • Şirket genel kurul toplantılarına bakanlık temsilcisi görevlendirme işlerini yapmak (İl Müdürüne bilgi verilecek)
 • Şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/üyelerinin bilgi ve belge taleplerine yetkisi dahilinde cevap vermek,
 • Türk Ticaret Kanununa göre şirketlerin genel kurul evraklarını arşivlemek,
 • Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları ile ticaret borsalarına ilişkin mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yürütmek,
 • Ortak iş yapma kültürü ve şirketleşme çalışmalarını destekleyici faaliyetlerde bulunmak,
 • Şirketler hakkında ileri sürülen ve denetim gerektirmeyen şikayetlere ilişkin olarak bu kuruluşların işlem, hesap ve varlıklarını doğrudan ya da Bakanlığın talimatı üzerine incelemek ve sonuçlarını Bakanlığa rapor halinde bildirmek, bu incelemeler için personel görevlendirmek,
 • Elektronik ticaret ve organize perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak,
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi hakkında Kanun ve bu Kanuna dayalı çıkartılan Yönetmelik kapsamında idari yaptırım uygulamak,
 • 5403 sayılı Kanuna istinaden Kamu Yararı işlerini yürütmek,
 

     2- İL HAL HAKEM HEYETİ                                                     
 
 • 5957 sayılı Kanun ile Hal hakem Heyeti ve Toptancı Konseyi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre iş ve işlemleri yürütmek,
 • Hal Hakem Heyeti kuruluş işlemleri ve sekretarya hizmetleri ile diğer işlemleri yürütmek,
 • Toptancı Halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve işletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu konularda mahalli idarelerle işbirliği yapmak, toptancı halleri ve Pazar yerlerine ilişkin işlemleri yürütmek,
 • Toptancı halleri, pazar yerleri, üretici örgütleri, meslek mensupları ve ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme ve denetim yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulanmasını sağlamak üzere denetim sonuçlarını ilgili yerlere bildirmek,
 • Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarını, diğer ilgilileri, Hal Hakem Heyet üyelerine ilişkin bilgileri ve heyet kararlarını Hal Kayıt sistemine aktarmak,
 • Üreticilerle kurulan tüzel kişiliklere, ilgili mevzuat çerçevesinde üretici örgütü belgesi vermek veya iptal etmek,
 • Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, ilgili mevzuat çerçevesinde defter ve belgeleri onaylamak, Bakanlığın talimatı ile lisanslı depolar, yetkili sınıflandırıcılar nezdinde incelemelerde bulunmak, lisanslı depoculuk ve umumi mağazacılığa ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yapmak,
 • Elektronik ticaret ve organize perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlıkça verilen görevleri yapmak,
 • Şubenin arşiv işlerini yürütmek ve saklama süresi dolanların imhası ile ilgili işlemleri yapmak, (Personel ve Destek Hizmetleri ile koordineli olarak)
 • İl Müdürünün vereceği diğer görevleri yapmak,